fbpx

Proceduri legale avarii autovehicule RCA

verbita-broker-consultanta-dauna

PROCEDURA AVIZARE, CONSTATARE SI DESPAGUBIRE AVARII AUTOVEHICULE

IN BAZA POLITEI RCA

 

 

Avizarea si constatarea prejudiciilor
Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele pagubite se adreseaza în vederea avizarii daunei asiguratorului RCA cu care proprietarul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA, la reprezentanta de despagubiri, la Asociatia “Fondul de protectie a victimelor strazii” ori catre BAAR, în calitatea sa de birou gestionar.

Avizarea unei daune în legatura cu producerea unui eveniment asigurat prin polita de asigurare RCA obliga asiguratorul RCA raspunzator sa deschida dosarul de dauna, sa efectueze constatarea pagubelor, sa comunice în scris partii prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru solutionarea pretentiilor de despagubire si sa solutioneze cererea în termenul legal.

Asiguratorul are obligatia înregistrarii tuturor documentelor depuse la dosarul de dauna.

Procesul-verbal de constatare a pagubelor se întocmeste în doua exemplare si se semneaza de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

La momentul efectuarii constatarii, asiguratorul RCA este obligat sa elibereze persoanei pagubite un exemplar al procesului-verbal de constatare a pagubelor sau o nota de constatare, în care sa se indice si numarul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în acelasi accident si solutiile tehnice adoptate: înlocuire sau reparatie, precum si lista documentelor necesare a fi depuse de catre pagubit pentru finalizarea dosarului de dauna si efectuarea platii.

Eventualele obiectii ale partilor cu privire la prejudiciile constatate, precum si la solutiile tehnice adoptate vor fi mentionate în procesul-verbal sau într-o anexa la acesta.

Daca prin demontarea sau reparatia bunului avariat au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor.

Asiguratorul RCA are obligatia de a efectua constatarea daunelor ce nu au putut fi constatate initial, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la solicitare.

Asiguratorii RCA pot acorda despagubiri si în cazul în care persoana pagubita a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea avariilor, daca împrejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. În asemenea situatii, stabilirea marimii cuantumului pagubelor se face în baza datelor consemnate în constatarea amiabila, în actele încheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate, a declaratiilor scrise ale partilor implicate în accident si ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate în urma examinarii reparatiilor executate la vehicul si, dupa caz, a înlocuirii eventualelor parti componente sau piese avariate, precum si cu investigatiile în legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la vehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.
Stabilirea despagubirilor
Despagubirile se stabilesc în conformitate cu art. 54 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza politei RCA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe baza elementelor cuprinse în formularul “Constatare amiabila de accident” ori pe baza actelor eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule, pe baza înstiintarii sau a procesului-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurator, precum si a oricaror mijloace de proba, ori prin hotarâre judecatoreasca.

Stabilirea despagubirilor se poate face în cazurile în care, din documentele existente în dosarul de dauna – constatare amiabila de accident, acte eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule, înstiintare, procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurator sau alte mijloace de proba – rezulta raspunderea civila a proprietarului sau a conducatorului vehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.

La stabilirea despagubirii, în cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, tinându-se cont de prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului si nici limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare RCA.

 

Stabilirea despagubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor

Despagubirile pentru vehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului si nici limita de despagubire prevazuta în polita de asigurare RCA.

Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate, la care se adauga cheltuielile cu transportul vehiculului, precum si cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 53.

Costul reparatiilor efectuate la vehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate.

Despagubirile nu pot depasi:

 1. a)cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii evenimentului si nici limita de despagubire prevazuta în polita de asigurare RCA, în cazul unei daune totale, în situatia în care pagubitul face dovada repararii vehiculului;
 2. b)cuantumul pagubei, diferenta dintre valoarea vehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita de despagubire prevazuta în polita de asigurare RCA, în cazul unei daune totale, în situatia în care pagubitul nu face dovada repararii vehiculului, si în cazul daunelor partiale.

Dauna totala se defineste ca fiind situatia în care cuantumul pagubei, depaseste 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului.

În cazul unei daune majore, asiguratorul RCA are obligatia de a comunica în scris pagubitului, în termen de 10 zile de la data avizarii daunei, valoarea maxima a despagubirii ce poate fi acordata, precum si modul de calcul al acesteia.

Dauna majora este definita ca fiind dauna pentru care cuantumul despagubirii stabilit de asigurator pe baza sistemelor de specialitate pentru evaluarea daunelor auto depaseste 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului.

Se acorda despagubiri si pentru:

 1. acoperirea cheltuielilor facute în vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si daca sunt probate cu documente justificative;
 2. în cazul vehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:
 3. a)acoperirea cheltuielilor de transport al vehiculului la unitatea de specialitate din România cea mai apropiata de locul accidentului care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire a vehiculului;
 4. b)cheltuielile de transport pâna la localitatea de domiciliu al persoanelor care au efectuat voiajul în vehiculul avariat, fara a se putea depasi tariful prevazut pentru transportul cu avionul – clasa economic;
 5. c)cheltuielile de transport al marfurilor aflate în vehicul, inclusiv în remorca/semiremorca tractata de acesta, pâna la destinatie;
 6. d)cheltuielile prevazute la lit. a)-c) trebuie probate cu documente justificative.

 

Obligatiile asiguratului

Asiguratul este obligat sa înstiinteze, în cel mai scurt timp, asiguratorul RCA cu privire la producerea evenimentului si sa precizeze împrejurarile cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul investigatiilor referitoare la acest eveniment sa procedeze în conformitate cu instructiunile primite de la asigurator.

Asiguratul este obligat sa înstiinteze, în cel mai scurt timp, asiguratorul RCA, în scris, cu privire la faptul ca:

 1. a)partea prejudiciata a solicitat despagubirea de la acesta;
 2. b)procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legatura cu evenimentul produs si sa informeze asiguratorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum si la rezultatul acestora;
 3. c)partea prejudiciata si-a exercitat dreptul de a fi despagubita prin înaintarea unei cereri catre o instanta judecatoreasca sau catre o alta autoritate, în situatia în care asiguratul afla despre acest lucru;
 4. d)informatiile înscrise în polita de asigurare RCA au suferit modificari intervenite în timpul valabilitatii asigurarii.

Asiguratul este obligat, în cel mai scurt timp, sa ofere partii prejudiciate, la cererea acesteia, informatiile necesare pentru formularea pretentiilor de despagubire, în special numele, prenumele si locul de rezidenta ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei; numele, prenumele si locul de rezidenta sau denumirea, sediul proprietarului ori utilizatorului vehiculului; denumirea, sediul asiguratorului care a emis polita de asigurare RCA, seria si numarul politei de asigurare RCA, precum si numarul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numarul de identificare al acestuia.
Despagubirea

Persoana pagubita are dreptul sa înainteze avizarea de dauna catre asiguratorul RCA, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA sau catre Asociatia “Fondul de protectie a victimelor strazii”, în cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit art. 251 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ori catre BAAR, în calitatea sa de birou gestionar.

În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA este obligat:

 1. a)fie sa raspunda cererii partii solicitante, formulând în scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeste raspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
 2. b)fie sa notifice partii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.

           Daca în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA nu a notificat partii prejudiciate respingerea pretentiilor de despagubire, precum si motivele respingerii, asiguratorul RCA este obligat la plata despagubirii.

Asiguratorul RCA poate desfasura investigatii privind producerea accidentului, în termenul prevazut la alin. (1), în conditiile în care acesta nu face obiectul unor cercetari efectuate de catre autoritatile publice competente, aflate în curs de desfasurare.

Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei, solicitat în scris de catre asigurator, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotarâre judecatoreasca definitiva cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.

Asiguratorul RCA este obligat sa elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relatii contractuale, sau absenta acestor daune.

Certificatul privind daunele înregistrate trebuie sa contina în mod obligatoriu urmatoarele informatii: numele/denumirea asiguratului, CNP/CUI, datele vehiculului, numarul politei de asigurare, perioada de valabilitate, clasa bonus-malus aferenta, data producerii evenimentului înregistrat, data platii despagubirii.

    Daca asiguratorul RCA nu îsi îndeplineste obligatiile în termenele prevazute sau si le îndeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, se aplica o penalizare de 0,2%, calculata pentru fiecare zi de întârziere, la întreaga suma de despagubire cuvenita sau la diferenta de suma neachitata, care se plateste de asigurator.

 

 

 

Plata despagubirilor

Dupa acceptarea ofertei de despagubire, persoana pagubita va preciza modalitatea de plata: în numerar sau prin ordin de plata, în contul bancar personal ori în contul bancar al unitatii de specialitate.

În cazul în care în drepturile persoanei pagubite s-a subrogat asiguratorul acesteia( reparatia s-a facut pe CASCO), asiguratorul RCA efectueaza plata despagubirilor astfel:

 1. a)daca nu exista obiectii asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizarii scrise, efectuata de asiguratorul subrogat în drepturile persoanei pagubite, însotita de documentele justificative. Avizarea de plata poate fi facuta la sediul social sau la oricare dintre unitatile teritoriale ale asiguratorului RCA care desfasoara activitati de constatare, de lichidare a daunelor auto si de efectuare a platilor de despagubiri. Actiunea în justitie împotriva asiguratorului RCA poate fi exercitata, în mod alternativ, la oricare dintre sediile asiguratorului, respectiv la sediul social ori la sucursala care a emis polita de asigurare RCA sau la sucursala care a lichidat dauna;
 2. b)daca exista obiectii întemeiate asupra sumelor solicitate, acestea se vor comunica asiguratorului CASCO în termenul prevazut la lit. a).

Odata cu încasarea despagubirii, partea prejudiciata va mentiona în scris ca a fost integral despagubita pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nicio pretentie de la asiguratorul RCA si de la asigurat în legatura cu prejudiciul respectiv, daca despagubirea platita nu depaseste limita de despagubire ce poate fi acordata de asigurator pentru prejudiciile cauzate în acelasi accident de vehicul, prevazuta în polita de asigurare RCA.

Declaratia de acceptare a despagubirii va fi data de asiguratorul CASCO în cazurile de regres.

În situatia efectuarii platii de catre asiguratorul RCA direct în contul indicat în declaratia de acceptare a despagubirii de catre persoana pagubita, aceasta se considera a fi integral despagubita daca în termen de 30 de zile de la data intrarii sumei în contul sau bancar nu a notificat asiguratorului RCA eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii, daca plata efectuata contine elementele necesare identificarii acesteia de catre creditor.

 

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 1. cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
 2. a)într-un caz de forta majora;
 3. b)din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 4. c)din culpa exclusiva a unei terte persoane,
 5. prejudiciile produse bunurilor apartinând conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului, precum si cele produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicita aceste despagubiri;
 6. urmatoarele situatii:
 7. a)prejudiciile au fost produse bunurilor apartinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeasi persoana fizica sau juridica si care este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica;
 8. b)bunul avariat si vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al sotilor;
 9. c)bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
 10. prejudiciile cauzate în situatiile în care nu se face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii obligatorii RCA sau asiguratorul RCA nu are raspundere;
 11. partea din prejudiciu care depaseste limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare RCA, produs în unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului;
 12. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului;
 13. cheltuielile facute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca în cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
 14. sumele pe care conducatorul vehiculului raspunzator de producerea prejudiciului este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului care i-a încredintat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
 15. prejudiciile produse bunurilor transportate, daca între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 16. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, daca asiguratorul poate dovedi ca persoanele pagubite stiau ca vehiculul respectiv era furat;
 17. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru;
 18. prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operatiunilor de încarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
 19. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
 20. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau razboi, daca evenimentul are directa legatura cu respectivul atac ori razboi;
 21. pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.

 

 

Extras din Norma ASF nr.23/2014

 

 

GDPR